Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ, vždy sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme prípadný problém, či nedorozumenie vyriešili rýchlo a k Vašej spokojnosti.

Ak sa napriek tomu domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@drezyonline.sk

V prípade ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. O alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne
  • ak sa jedná o právnickú osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania


Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

%
Limitovaný výpredaj